Esperto Di Semalt Specifica Le Ragioni Urgenti Ottenere Recensioni Dai Clienti

Onlaýn işewürlik ulgamyndaky müşderiler üçin bäsdeşlik günsaýyn güýçlenýär. Diňe dogry marketing strategiýalaryny girizen kompaniýalar has köp müşderi alyp bilerler. Işiňizi üstünlik üçin ýerleşdirmegiň iň oňat usullaryndan biri, müşderileriň mümkin boldugyça köp synlaryny toplamakdyr.

Dünýädäki iň üstünlikli kärhanalaryň onlaýn we pozitiw hem negatiw synlary bar. Täze müşderilere önüm ýa-da hyzmat barada anyk düşünje almaga we indiki üpjün edijä satyn almak ýa-da geçmek barada karar bermäge kömek edýärler.

Syýahat we myhmansöýerlik pudagynda syýahatçylara haýsy myhmanhanalarda we restoranlarda naharlanmalydygyny, şeýle hem iň özüne çekiji ýerleri görmäge kömek edýärler.

Semaltyň esasy hünärmeni Iwan Konowalow tarapyndan kesgitlenen dört sebäp, synlaryň iş üçin näme üçin möhümdigi:

1. Ynam we ynam dörediň

Müňýyllyklaryň 68% -den gowragy, satyn alyş wagtynda telewizor mahabatyna bil baglaýan 34% -e görä dogry satyn almak kararlaryny almaga kömek etmek üçin onlaýn synlara ynanýarlar. Bu statistika, “Yelp” ýaly dürli platformalarda näçe köp syn goýsaňyz, geljegi müşderini satyn almak mümkinçiligiňiziň şonça ýokarydygyny aňladýar.

2. Satyş we sahypanyň öwrüliş nyrhlaryny ýokarlandyrmak

Elbetde, gollanmalary we önüm düşündirişlerini satyn almak işiňiziň ösmegine kömek edip biler, ýöne önümleriňize, hyzmatlaryňyza ýa-da umuman kompaniýaňyza hakyky müşderi synlary arkaly has köp netije alyp bilersiňiz. Geçirilen gözlegler, müşderileriň ygtybarly görkezmeleriniň satuwda 18% ýokarlanýandygyny görkezýär.

Şeýle hem, hasabatda ulanyjy tarapyndan öndürilen önümi ýa-da hyzmat synlaryny okamak üçin wagt sarp edýän müşderileriň öwrüliş tizliginiň 133% ýokarydygy ýüze çykaryldy. Bu statistikanyň esasy sebäbi, sarp edijileriň synlarynyň öndürijiler tarapyndan onlaýn neşir edilýän önüm beýanyndan 12 esse köp ynamly bolmagydyr.

3. Önümiň habardarlygyny ýokarlandyrmak

Şuňa meňzeş önümleri we hyzmatlary hödürleýän beýleki kompaniýalar bilen netijeli bäsleşmek üçin gykylyk döretmegiň we önümiň habardarlygyny yzygiderli ýokarlandyrmagyň usullaryny oýlap tapmaly. Oňyn synlar müşderilere kompaniýanyňyzyň oňyn keşbini görkezer.

Başga bir tarapdan, hünär taýdan jogap berilse, negatiw synlar markaňyzyň töwereginde ajaýyp ses çykarar, has köp satuw gazanmak we önümiň habardarlygyny ýokarlandyrmak üçin peýdalanyp bilersiňiz. Negativearamaz synlary äsgermezlik etmegiň ýa-da pozmagyň ýerine, olara hünär taýdan jogap bermeli. Mysal üçin, afişadan goldaw toparyna ýüz tutmagyny we meseläniň çözgütlerini bermegini haýyş ediň. Mesele çözülenden soň, afişadan beýleki potensial müşderilere müşderileriňiz hakda alada edýändigiňizi görkezmek üçin öz teswirine jogap bermegini haýyş ediň we puluň bahasyna ýetmek üçin mümkin bolan ähli zady etmäge taýýardyňyz.

4. Google reýtingine goşant goşuň

Web sahypasy bolan her bir kompaniýa gözleg motorynyň netijeler sahypasynyň birinji sahypasyna girmek üçin ýadawsyz işleýär. Semalt-dan SEO hünärmenleriniň köpüsi synlaryň Google reýtinginiň 10% -ine goşant goşýar diýen pikirde. Müşderilerden näçe köp syn alsaňyz, SERP-lerde ýokary dereje almak mümkinçiligiňiz şonça-da ýokarydyr.

Synlar siziň işiňiz üçin möhümdir. Müşderileri indiki satyn almalarynda arzanladyşlar ýaly höweslendirişler bilen pikir alyşmaga höweslendiriň.

mass gmail